Escola
Politécnica Superior

Programa oficial de doutoramento en enxeñaría naval e industrial

DESCRICIÓN

El programa de doctorado de Ingeniería Naval e Industrial es un título universitario oficial que busca la formación de expertos en estos dos ámbitos tecnológicos, cuidando que la formación adquirida sea científica, social, académica y profesional.

Su objetivo es promover la excelencia en la investigación en los ámbitos que le son propios buscando establecer vínculos entre la investigación académica aplicada y el entorno productivo industrial implicado en la construcción naval.

O estudo está verificado e publicado.

POR QUE ESTUDAR A TITULACIÓN?

Los ingenieros navales e industriales son profesionales muy demandados con muy diversos campos de actuación. El programa ofrece la posibilidad de profundizar en diferentes campos de la ingeniería que van desde los aspectos técnicos, incluidos los experimentales, hasta los aspectos de organización, gestión y dirección.

Responde a una demanda del sistema de I+D+i, impartiendo una formación específica científico-técnica que apoye e impulse el potencial de las empresas industriales, incluido el sector de la construcción, así como el de las relacionadas con el diseño y construcción naval. Estos sectores productivos son comunes a las empresas en el entorno de la EPS.

Tradicionalmente en España, teniendo en cuenta todos los tipos de estudios existentes (ingeniería, ciencias, humanidades), el mayor índice de ocupación (menor índice de paro) ha correspondido siempre a los doctores; esto se acentúa en el caso de las titulaciones profesionalizantes, como es el caso de la ingeniería, cuyos índices de ocupación han estado siempre en los niveles superiores.

Por otro lado, en los países más avanzados el doctorado aporta la máxima empleabilidad, siendo profesionales muy demandados y bien remunerados. En España cada vez se demandan más doctores, al estar las empresas cada vez más orientadas a aprovechar las oportunidades de I+D+i, y al haber cada vez más empresas extranjeras con culturas que establecen la máxima valoración para los que mayor nivel de formación han conseguido.

Programa oficial de doutoramento en láser, fotónica e visión

DESCRICIÓN

O Programa de Doutoramento en Láser, Fotónica e Visión é un programa interuniversitario que se ofrece conxuntamente coas universidades de Santiago de Compostela e Vigo.

Está deseñado para a formación avanzada no campo das tecnoloxías láser, a fotónica e as técnicas de visión. O seu obxectivo final é o de proporcionar unha formación de excelencia científica a futuros investigadores e profesionais neste ámbito, e responder, así, á crecente demanda de formación para a súa integración no sistema de I+D+i nacional e internacional.

O estudo está verificado e publicado.

POR QUE ESTUDAR A TITULACIÓN?

En termos socio-políticos, o sector científico-técnico da ciencia e a tecnoloxía óptica e fotónica é de extrema importancia para os grandes retos do século XXI. A Unión Europea, identificou a fotónica como unha das seis tecnoloxías facilitadoras chave (KET), cuxo desenvolvemento determinarán a competitividade, produtividade e sostibilidade do emprego da industria europea a longo prazo. O investimento nestas tecnoloxías será obxecto de atención prioritaria nas políticas de I+D+i da UE, non só polo seu impacto na capacidade industrial e de innovación da Unión, senón tamén polo seu efecto en desafíos sociais como son a eficiencia e independencia enerxética, a saúde e atención sanitaria ou o transporte entre outros.

O programa agrupa os recursos humanos e materiais dos distintos grupos de investigación vinculados ás áreas do láser, a fotónica e a visión. Todos posúen unha dilatada experiencia no ámbito académico e investigador, reflectida na dirección e realización de numerosos proxectos científicos, publicacións e teses de doutoramento.

Escola
Universitaria Politécnica

Programa oficial de doutoramento en física aplicada

DESCRICIÓN

O programa de doutoramento en Física Aplicada é un título universitario oficial que se enmarca no ámbito das ciencias aplicadas e está orientado, por tanto, a aspectos diversos da ciencia e a tecnoloxía. É un programa interuniversitario entre a Universidade de Vigo (universidade coordinadora) e a Universidade da Coruña.

Os obxectivos que persegue este programa é dotar o alumnado das capacidades necesarias para que a través da realización da súa tese de doutoramento adquira os coñecementos que lle permitan levar a cabo proxectos de investigación e/o a súa incorporación ao mundo industrial.

POR QUE ESTUDAR A TITULACIÓN?

A sociedade global está inmersa nunha continua e rápida evolución tecnolóxica, o que algúns xa propuxeron como unha nova aceleración histórica, tecnolóxica e social. A Física, e en particular a física aplicada, supón un enlace que pode evitar o que foi denominado como fenda tecnolóxica, permitíndonos establecer contacto entre os fenómenos naturais e os “fenómenos” tecnolóxicos e aplicados. Isto favorecerá o desenvolvemento de empresas relacionadas cos novos materiais e o medio como, por exemplo, os polímeros, os novos carburantes e refrixerantes, os líquidos iónicos, os contaminantes físicos, aspectos meteorolóxicos ou oceánicos relacionados co medio etc.

Programa oficial de doutoramento en enerxía e propulsión mariña

DESCRICIÓN

O programa de doutoramento interuniversitario en Enerxía e Propulsión Mariña, está orientado á consecución de capacidades investigadoras no campo da Enxeñaría Enerxética e desenvolver métodos, procedementos, equipos ou sistemas, así como as tecnoloxías emerxentes de interese na industria, facendo máis competitivo o sector productivo naval e industrial en xeral.

O estudo está verificado e publicado.

POR QUE ESTUDAR A TITULACIÓN?

A Enxeñaría enerxética é un sector de vital importancia en ámbitos como a economía, a actividade marítima e industrial, investigación, etc., e á que están vinculadas as empresas máis competitivas, rendibles e avanzadas tecnicamente. Tendo en conta estes antecedentes, o programa de doutorado en Enerxía e Propulsión Mariña responde á demanda de máxima formación para a investigación, desenvolvemento e innovación no ámbito enerxético. Os obxectivos xerais deste Programa de Doutorado son, fundamental e especificamente, a formación avanzada para desenvolver tarefas de análise e síntese de problemas teórico-prácticos da enxeñaría, de cara á adquisición da capacidade de innovar e implementar métodos, técnicas e tecnoloxías emerxentes máis eficientes, relacionadas coa enerxética. Para iso cóntase coa coordinación departamentos das Universidades da Coruña, Salamanca e Porto, e coa colaboración de investigadores de universidades españolas e europeas.

Facultade de
Humanidades e Documentación

Programa oficial de doutoramento en lóxica e filosofía da ciencia

DESCRICIÓN

O estudo está verificado e publicado.

POR QUE ESTUDAR A TITULACIÓN?

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidad de Salamanca
  • Universidade de Santiago de Compostela
  • Universidad de Valladolid
  • Universidad de La Laguna
  • Universidade da Coruña
  • Universidad de Granada
  • Universidad de Valencia
  • Universidad Autónoma de Madrid

Programa oficial de doutoramento en sociedade do coñecemento: novas perspectivas en documentación, comunicación e humanidades

DESCRICIÓN

Este Programa de Doutoramento está organizado pola Universidade da Coruña coa colaboración de profesores da Universidade Complutense de Madrid. Dentro da nova normativa (RD 99/2011), o Programa está dirixido á investigación, o desenvolvemento e innovación (I+D+i) en tres grandes ámbitos temáticos: as Ciencias da Documentación, as Ciencias da Comunicación es as Humanidades. Isto faise dentro do contexto da Sociedade do Coñecemento, de xeito que se teñen presentes os desenvolvementos no campo das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TICs) e os cambios no modelo produtivo deica modelos de economía sostible. Coa expresión “Sociedade do Coñecemento” alúdese ao marco do Programa. Enmárcanse aí os compoñentes da sociedade contemporánea actual, tanto na dimensión histórica como na sistemática. Desde xeito, o título do Programa busca ser efectivo: xira en torno á procura efectiva de novas perspectivas nos ámbitos das Ciencias da Documentación, da Comunicación e das Humanidades. Así, xunto á investigación humanística, atende ós tres niveis da investigación científica: Ciencia Básica, Ciencia Aplicada e aplicación da Ciencia, nos dominios temáticos nomeados.

O estudo está verificado e publicado.

POR QUE ESTUDAR A TITULACIÓN?

Os estudantes poden alcanzar as capacidades necesarias (metodolóxicas e procedimentais) para facer posible a realización, presentación e defensa dunha Tese Doutoral na que se reflicta a obtención de novo coñecemento (básico, aplicado ou de aplicación efectiva) nun ou en varios dos ámbitos temáticos presentados: Ciencias da Documentación (Information Science); Ciencias da Comunicación; Humanidades (principalmente, Filosofía e Historia); e Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Isto supón afondar de maneira exhaustiva no coñecemento do estado da cuestión nun ou en varios ámbitos temáticos abordados; e, en principio, propicia sinerxías e transferencia de coñecemento entre ámbitos disciplinares diversos, para acadar a interdisciplinariedade (e, no seu caso, a transdisciplinariedade).